Make your own free website on Tripod.com

Tonga High School Ex-Students - Class of 1980-81

Home | Articles | Blog | Chat | Health | Faith | Family | News | Memory Lane | Photo Albums | Class Roll

Class Roll

  Tamaiki Fefine:

 1. Dr. Pauline Vunipola (Head Prefect '86)
 2. Dr. Ana Tutone
 3. Marcheta Cocker
 4. Ma'ata Malamala
 5. Melefehi Lolita Lolohea
 6. Lakai Fonua
 7. Kasalanaita Puniani
 8. Malia Longopoa
 9. Sepiuta Fusimalohi
 10. Pilimilose Saafi
 11. Corina Saafi
 12. Selavalu Saafi
 13. Moala Havealeta (passed away)
 14. Heilala Tiueti
 15. Vika Hafoka
 16. Velonika Kakala
 17. Luseane Tu'itupou
 18. Talei 'Ake
 19. Milika Fakavamoe'anga (Kuti)
 20. Tupou Ikahihifo
 21. Soana Finau
 22. Charlotte Cocker
 23. Louina Taufa
 24. Vaisioa Vai
 25. Lose Hau
 26. Paea Ta'ai
 27. Sokopeti Faletau
 28. Catherine Ti'o
 29. Tania Tupou
 30. Manuva'inga Ma'u
 31. Henoteisi Havea
 32. 'Anaise Loto'aniu
 33. Uaitelose Mafi
 34. Vasa 'Ilaiu
 35. Langiola Fisi'iahi
 36. 'Olivia Ve'etutu
 37. Filisia Lavulo
 38. Daphne 'Aho
 39. Seluvaia 'Ilolahia
 40. Makasiamane Ueleni
 41. Litia Fotu
 42. Sipola Taukei'aho
 43. Hu'avai Selui
 44. Pauline Mafi
 45. 'Ana Veikoso
 46. Nolene Blake
 47. Loisi Faletau
 48. Seluvaia Samate
 49. Launga'eiki
 50. Loufau Vaitohi
 51. Mele Nisa
 52. Seini Fifita
 53. Katalaine Tu'avao
 54. 'Olivia Pau'u
 55. Mele Hu'akau
 56. Ma'ata Vailea
 57. 'Ana Falesiva
 58. Malia Talakai (mahanga)
 59. Hepi (mahanga)
 60. Filipa (mahanga)
 61. Pauline Tupouniua
 62. Lisia Mahe
 63. Simuoko Funaki
 64. 'Ainise Tongilava (1986: Most perfect couple award with Naila)
 65. Mele Lakai
 66. Selu 'Ilolahia
 67. Fololeni 'Ulu'ave
 68. Teresa Malama
 69. Viola Koloamatangi (1986 Social - Best Dancer Award & Pataloni 'oe kau kolisi tutuku Valentine 'i NZ)
 70. Fua Holani
 71. Lusi Vimahi
 72. Malia Fifita
 73. Oketi Lotulelei
 74. Ane Tonga
 75. Ane Makaafi
 76. Ofa Sanft
 77. V. Holi
 78. Amelia Fuko
 79. Asinate Vivili
 80. Lisa Pulu
 81. Monu'ia Vakalahi
 82. F. Manu'atu
 83. M. Mafua
 84. A. Taufa
 85. L. Havili
 86. Mata Ledger
 87. Mele'ana Vaiomounga
 88. Milika Koloto
 89. Seli ?
 90. Siale Telefoni
 91. Loisi Vailea (1986: Most likely to receive a life sentence of PD Award)
 92. Tangoi Mary Folaumoetu'i
 93. M. Ma'u
 94. S. Latu
 95. Shinobu (Nobi) Garrigues
 96. Selina Fa'asolo
 97. Lakai Fonua
 98. Milika Koloto (short term only)
 99. Lucia Latu

Tamaiki Tangata:

 1. Dr. Nailasikau Halatuituia (Palesiteni 'oe Kautaha Kolisi tutuku '80-'81)
 2. Dr. 'Etuate Saafi 
 3. Rev. Dr. Ma'afu Palu
 4. Rev. Motekiai Fakatou
 5. Rev. Sitiveni Palu
 6. Rev. Koliniusi Fatai (Dux '86)
 7. Rev. Tevita Tapueluelu
 8. Rev. Sateki Lolohea
 9. Rev. Finau Halaleva (Finau kiti)
 10. Senituli Tulua (Head Prefect '86)
 11. Hillary Takau
 12. Siosaia Tuita
 13. Litoni Kioa
 14. Toetu'u Tavake
 15. Haisi Fonohema
 16. 'Akapei Ma'ilei
 17. Puli'uvea Vaiangina
 18. Siofilisi Hingano
 19. Siaosi Tiueti
 20. Sione Vaifo'ou
 21. Siaosi Ledger
 22. 'Alipate Lemoto
 23. Siutaka Siua
 24. Mike Cheng
 25. Sione Nonu
 26. Vooni Hingano (passed away)
 27. Tevita Hikila
 28. Viliami Maama
 29. Fanamaka Tongotongo
 30. Viliami Molia
 31. Edwin Wolfgramm
 32. Sione Kava (Hon. Havea Tu'iha'angana)
 33. Semisi Faka'osi(kimuli)
 34. Asitomani Fifita
 35. David Cheng
 36. Tiofilusi Tiueti
 37. Fekita Fangaloka
 38. Siakini Paongo
 39. Kulisitofa Tauelangi (Hopa)
 40. Siosaia Fa'avae
 41. Puli'uvea Vaiangina
 42. Mosa'ati Vaipulu
 43. Siofilisi Hingano
 44. Lemeki Lolohea
 45. Fe'ao Vakata
 46. Falanisi Hola
 47. 'Asita Langi
 48. Mausia Folau
 49. Sateki Lolohea
 50. Peato Takai
 51. Sione Tu'imana
 52. Paea Pau'u
 53. Po'uliva'ati Latu'ila
 54. Lata Tangimana
 55. Nili Ha'unga
 56. Pita Vi
 57. Amipeliasi Palu
 58. Siteni Fa'asisila (passed away)
 59. Siosaia Pahulu
 60. Samisoni Makaafi
 61. Samuela Kava
 62. Marshall Tsien (left 1984-ish)
 63. Mark Holmes
 64. Siaosi Tongilava (Melita)
 65. Mana 'Otai (1st year only)

Please forward me any more names that may not be on our roll above.


All rights reserved
Webmaster: Ed Saafi / Email: etu@ihug.co.nz